Kategorie

Producenci

Newsletter

GWARANCJA:

 

Każdy produkt jest nowy i posiada gwarancję producenta.

 

W przypadku uszkodzenia zakupionego produktu Kupujący ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Sprzedającego przed rozpoczęciem procesu reklamacyjnego.

 

1.  Umowa gwarancyjna zawarta zostaje na okres obejmujący ilość miesięcy wyszczególniony w opisie towaru. W przypadku braku takiej informacji okres gwarancji to 12 miesięcy od daty zakupu.

2.  Sprzedawca zobowiązuje się usuwać bezpłatnie wady ujawnione w okresie trwania niniejszej umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby firmy (podstawa prawna &19 ust.1 i 4, Dz.U. Nr 96,poz.851).

3.  Kupujący dostarcza reklamowany towar do siedziby firmy na własny koszt osobiście lub za pomocą poczty lub dowolnej firmy kurierskiej, wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i w oryginalnych opakowaniach, załączając wszystkie niezbędne elementy dodatkowe (np.: instrukcje, pudełka oraz oprogramowanie dołączone do sprzętu) dołączając krótki opis uszkodzenia oraz listę dostarczonych towarów. Przesyłki do serwisu wysłane na nasz koszt NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!

4.  Odbiór towaru możliwy jest tylko po okazaniu oryginalnego dokumentu, stwierdzającego przyjęcie do serwisu (nie dotyczy reklamowanego towaru wysyłanego do Odbiorcy pocztą lub kurierem).

5.  W przypadku urządzeń elektrycznych towar posiada numery seryjne lub w razie ich braku nalepkę gwarancyjną (sticker), których uszkodzenie lub usunięcie powoduje utratę gwarancji.

6.  Reklamującemu przysługuje prawo wymiany towaru na nowy wprzypadku, gdy w okresie gwarancyjnym dokonano jego pięciokrotnej naprawy lub nie ma możliwości naprawy.

7.  Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy w następujących przypadkach:

a)   gdy dokonano naprawy lub przeróbki przez osoby nieuprawnione

b)   gdy towar nosi ślady uszkodzeń mechanicznych, np. powstałych przy uderzeniu lub przy używaniu nieodpowiednich narzędzi

c)   gdy towar używany był niezgodnie z jego podstawowymi parametrami lub funkcją, do jakiej ma służyć

d)   gdy nie zapewniono odpowiednich warunków do poprawnego działania towaru

8.  Gwarancją nie są objęte:

a)   elementy eksploatacyjne ulegające naturalnemu zużyciu

b)   uszkodzenia wynikłe z wad zasilania, pożaru, powodzi oraz niewłaściwego użytkowania sprzętu

c)   czynności związane z bieżącą konserwacją sprzętu

9.  W przypadku nieuzasadnionych roszczeń Reklamującego firma pobiera opłaty za testowanie towaru w wysokości 50,00zł. Opłata pobierana będzie również w przypadku braku dokładnego opisu uszkodzenia.

10. Reklamujący przyjmując warunki gwarancji akceptuje bez zastrzeżeń Umowę Sprzedaży dostępną w siedzibie firmy.

11. Gwarancja bez podpisu nabywcy jest nieważna.

12. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Klient indywidualny może reklamować towar również na podstawie przepisu Kodeksu Cywilnego:

"Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego zdnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)."

Reklamacja na podstawie w.w. przepisu dotyczy jednak niezgodności zakupionego towaru z umową sprzedaży W CHWILI ZAKUPU. Przepis zawiera również zapis, że jeżeli od chwili zakupu nie minęło więcej niż 6 miesięcy, to domniemywa się , że niezgodność istniała w chwili zakupu. Po okresie 6 miesięcy , na Kupującym spoczywa ciężar udowodnienia, że towar w chwili zakupu był niezgodny z umową sprzedaży. Brak dołączonej odpowiedniej dokumentacji świadczącej o niezgodności towaru w chwili sprzedaży dołączonej do reklamacji składanych na podstawie w.w. ustawy w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od daty zakupu powoduje automatycznie nieuznanie takiej reklamacji.

 

W przypadku sprzedaży dla podmiotów gospodarczych w.w. ustawa nie obowiązuje, wyłączamy również uprawnienia z tytułu rękojmi na podstawie Art. 558 par.1 Kodeksu Cywilnego. W tym przypadku wszelkie zobowiązania reklamacyjne reguluje tylko Karta Gwarancyjna.