Kategorie

Producenci

Newsletter

Regulamin Sklepu WWW.delta-katowice.pl

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. 1.1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. 1.2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. 1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego abis.pl.
 4. 1.4. Sklep - serwis internetowy dostępny pod www.delta-katowice.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 5. 1.5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. 1.6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firma Handlowa Delta Łukasz Dutka,  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu.
 7. 1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 8. 1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. 1.9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki i zasady składania zamówień oraz zawierania Umów sprzedaży.
 2. 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. 2.3. Sklep prowadzony jest przez Firma Handlowa Delta Łukasz Dutka,
  ul. Teatralna 6
  41-710 Ruda Śląska,
  tel: +48 32 781 45 70
  NIP 634-249-57-46,
 4. 2.4. Korzystanie ze Sklepu wymaga użycia komputera lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową w aktualnej wersji z włączoną obsługą Java script.
 5. 2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu DELTA-katowice.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. 2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny oraz orientacyjne terminy realizacji Zamówienia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu i zawarcia Umowy sprzedaży

 1. 3.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową delta-katowice.pl, dokonać wyboru produktów poprzez podanie ich ilości a następnie podejmować kolejne czynności w oparciu o informacje podane na stronie.
 2. 3.2. Ilość pozycji przygotowywanego zamówienia, ilość produktów oraz ich wartość brutto (wraz z podatkiem vat) widoczna jest cały na stronie.
 3. 3.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.
 4. 3.4. Po podaniu przez Klienta wszystkich danych, wyświetlone zostanie podsumowanie przygotowanego zamówienia zawierające następujące istotne informacje:
  a.) wybrane towary, jednostki miary, ilości i ceny jednostkowe
  b.) wartość poszczególnych pozycji oraz łączna wartość towarów w cenach netto i brutto
  c.) metoda płatności,
  d.) sposób dostawy,
  e.) koszt dostawy 
  f.) łączna wartość zamówienia
 5. 3.5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja treści Regulaminu, oraz naciśniecie przycisku "Zamawiam".
 6. 3.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z F.H Delta Łukasz Dutka  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. 3.7. Po wysłaniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: "potwierdzenie otrzymania zamówienia nr ... dla kupującego", który potwierdza fakt dostarczenia zamówienia do Sklepu.
 8. 3.8. Po weryfikacji zamówienia przez konsultanta, Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: "delta-katowice.pl - artykuły biurowe i szkolne - potwierdzenie przyjęcia zamówienia nr .... do realizacji", zawierający wszystkie istotne elementy zamówienia w szczególności informacje na temat sposobu dostawy, sposobu zapłaty, ilości towarów oraz czasu realizacji zamówienia (czas od chwili wysłania, potwierdzenia do chwili przygotowania towaru do wysyłki).
 9. 3.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym punkcie.
 10. 3.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

IV. Dostawa

 1. 4.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa sie pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. 4.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym , przesyłką kurierską, pocztową lub Klient odbiera Towary w wybranym punkcie obsługi.
 3. 4.3. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Cennik podstawowy dotyczy paczek typowych, gdy suma trzech wymiarów nie przekracza 180 cm. Koszty dostawy wynoszą dla przesyłek o wymiarach nie większych niż 0,18 m 3 lub o wadze nie większej niż 30 kg 20 zł. plus 23%vat to jest 24,60 zł. a następnie 34 grosze netto plus vat za każdy dodatkowy dcm3 lub 2 zł netto plus vat za każdy dodatkowy kilogram. Dopłata za paczki nietypowe (suma wymiarów przekracza 180 cm) wynosi 25 zł. netto plus vat Klient otrzymuje potwierdzenie kosztów dostawy w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
 4. 4.4. Średni czas realizacji dostawy (liczony od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do chwili przygotowania towaru do wysyłki) podany jest dla każdego towaru indywidualnie. W zamówieniach składanych na wiele towarów najdłuższy z podanych czasów oznacza proponowany czas realizacji całego zamówienia.
 5. 4.5. Z chwilą przygotowania towaru do wysyłki Klient otrzymuje e-mail zatytułowany: "delta-katowice - artykuły biurowe i szkolne - realizacja zamówienia"
 6. 4.6. Wraz z dostawa każdy Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragonu..

V. Ceny, metody płatności

 1. 5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki)
 2. 5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty: 
  a.) w systemie przelewy24.pl,
  b.) za pobraniem (płatne przy dostawie), 
  c.) gotówką przy odbiorze towaru w wybranej kasie,
 3. 5.3. Sprzedający ma w każdej chwili prawo do zmiany cen produktów podanych na stronie.
 4. 5.4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany, o której mowa w punkcie powyżej realizowane będą w cenach obowiązujących w chwili ich składania z wyjątkiem towarów objętych promocją lub wyprzedażą, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Towarów.
 5. 5.5. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia potwierdza ilość towarów dostępną w proponowanej cenie oraz termin realizacji.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. 6.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysłać je na adres F.H Delta podany w niniejszym Regulaminie.
 2. 6.2. Termin 14-dniowy liczy sie od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. 6.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 4. 6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 
  ul. Teatralna 6, 41-710 Ruda Śląska
 5. 6.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 6. 6.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. 7.1. Firma Handlowa Delta Łukasz Dutka  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umowa sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. 7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sklep@delta4office.pl. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.
 3. 7.3. F.H Delta  nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. 8.1. F.H Delta Łukasz Dutka  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje sie usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. 8.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres : dział handlowy ul. Teatralna 6 41-710 Ruda Śląska, mailowo pod adres: sklep@delta4office.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego, podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. 8.5. F.H Delta zobowiązuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 7 dni , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.

IX. Postanowienia końcowe

 1. 9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H Delta Łukasz Dutka, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. 9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy F.H Delta Łukasz Dutka, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę F.H Delta Łukasz Dutka.
 3. 9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. 9.4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 02-04-2014r.